advokátka Mgr. Martina Kaplánková

Právní služby

Specializací advokátní kanceláře je právo insolvenční, neboť Mgr. Martina Kaplánková působí i jako insolvenční správkyně.

Advokátní kancelář poskytuje službu sepsání návrhu na povolení oddlužení dle ust. § 390a odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb, . insolvenčního zákona. Dle ust. § 390a odst. 3 IZ osobě, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč + DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč + DPH.

Cenu za poskytnuté právní služby advokáta upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky může být cena za poskytnuté právní služby sjednána dohodou mezi advokátem a klientem jako tzv. smluvní odměna. V případě, že smluvní odměna není sjednána, je odměna advokáta určena dle dané vyhlášky jako tzv. mimosmluvní odměna.

Mimosmluvní odměna: Odměna je stanovena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za jeden úkon právní služby. Sazby mimosmluvní odměny jsou stanoveny v ustanovení § 7 dané vyhlášky.

Smluvní odměna: Jedná se většinou o paušální odměnu za kompletní vyřízení věci.

Konkrétní výše odměny za poskytnuté právní služby bude stanovena po vzájemné dohodě s klientem až po seznámení se s věcí a předpokládanou náročností případu. Minimální cena úvodní konzultace je 1.210,-Kč včetně DPH.

 

Dále kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech práva:

Občanské právo

 • sepis smluv ohledně převodu věcí movitých a nemovitých včetně provádění advokátních úschov
  (smlouvy kupní, darovací, o převodu bytové jednotky, zástavní, o zřízení věcného břemene, ...)
 • bytová problematika
  (nájem, podnájem bytu či nebytových prostor)
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • dědické řízení
 • vypořádávání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví

Obchodní právo

 • závazkové právo, sepis obchodních smluv
 • insolvenční řízení
 • směnečné právo

Rodinné právo

 • rozvody a související problematika úpravy poměrů k nezletilým dětem
  (svěření do péče, výživné, úprava styku)

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených při vymáhání náhrady škody

Exekuce

 • právní vymáhání pohledávek

Pracovní právo

 • pracovněprávní vztahy zaměstnance a zaměstnavatele - v základní rovině
  (pracovní smlouva, výpověď, okamžité zrušení)

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.